วันสงกรานต์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธ  เนื่องในวันสงกรานต์
ประจำปี 2562 ณ ห้องพระ ชั้น 13 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562