สืบสานประเพณีสงกรานต์

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธ
เนื่องในวันสงกรานต์ 2562 พาณิชย์ร่วมรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ
และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562