ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเอกชน สำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๒