การประชุมแนวทางในการยกระดับระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแนวทางในการยกระดับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562