ประชุม VDO Conference การค้าออนไลน์ตามต้นแบบหมู่บ้านเถาเป่า

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
การผลักดันชุมชนนาข่าเข้าสู่การค้าออนไลน์ ตามต้นแบบหมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village)
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดอุดรธานี และผู้แทน บริษัท ลาซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
โสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562