ความร่วมมือการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม ความร่วมมือการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท คิง เพาเวอร์
แท็กซ์ฟรี จำกัด โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562