"พาณิชย์" ลงนาม MOU ททท. ร่วมมือเชื่อมโยงการค้ากับการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้ชุมชน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอีก 5 หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยว
ในรูปแบบ Trade & Tourism Alliance : TTA กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชั้น 10 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562