พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ พัฒนาผู้ประกอบการไทย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์
พัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์" ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online
(B2C) โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้อง BB 204 โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562