โครงการส่งเสริมการปลูกยูคาลิบตัสครบวงจร

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะผู้บริหาร เข้าดูงานตาม "โครงการส่งเสริม
การปลูกยูคาลิบตัสครบวงจร" ของบริษัทสยามฟอเรสทรี ในเครื่อของ SCG โดยโครงการนี้สนับสนุนการปลูก
ไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร สถานที่ดูงาน ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562