เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing


ขอความร่วมมือนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ในรูปแบบ DBD XBRL in Excel

เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing และช่วยลดภาระการทำงานของเครือข่ายและระบบงานให้สามารถอำนวยความสะดวกให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น กรมขอเชิญชวนให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel โดยมีให้เลือก (V.1.0) และ (V.2.0)


ติดต่อสอบถาม e-mail : efiling.training@gmail.com หรือ โทร 0 2547 4377, 0 2547 4385, 0 2547 5978, 0 2547 4390-91