การศึกษาดูงาน "การขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลทรัพย์สิน"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำโดยนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน การขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลทรัพย์สิน การเสนอราคา การสู้ราคา การคัดค้านราคา และการปรับราคา พร้อมรับฟังการบรรยาย กระบวนการบังคับคดีแพ่ง ได้แก่ การยึดทรัพย์สิน การอายัดสิทธิเรียกร้อง การขายทอดตลาดทรัพย์สิน การขับไล่ รื้อถอน และการเฉลี่ยทรัพย์ ณ กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562