คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายฯ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวน
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ครั้งที่1 /2562 โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่
14 พฤษภาคม 2562