Smart Restaurant Business Camp

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิด โครงการ "Smart Restaurant
Business Camp" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจอาหารมีองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ และมีการตลาด
ที่ทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ โครงการนี้มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วม ประมาณ 120 ท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562