ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ของกองทะเบียนธุรกิจ