ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง