ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานการรับงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒