ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดาษพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน ๒๐ ม้วน