"ธนาคารโลกตรวจติดตามความยากง่ายในการประกอบธุรกิจไทย Doing Business"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัย
จากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ
(Doing Business 2020)ในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆเข้าร่วมชี้แจงถึงความก้าวหน้า
การพัฒนาบริการต่อธนาคารโลก ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. วันพฤหัสบดีที่
16 พฤษภาคม 2562