โครงการพาณิชย์...จิตอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พาณิชย์...จิตอาสา
บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562