อบรมนักศึกษาปฏิบัติงานรับงบการเงิน ประจำปี 2562

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมนักศึกษาปฏิบัติงาน
รับงบการเงิน ประจำปี 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562