"เส้นทางสายไหม"

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำสื่อมวลชนและผู้ประกอบการค้า
ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งผลิตผ้าไหมไทยกุล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.อุดรธานี, จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ขอนแก่น
ตามโครงการยกระดับการตลาดผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยผลักดันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
เน้นการนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมของตลาดแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์
พร้อมผลักดันให้ผู้ผลิตและประกอบผ้าไหมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่าย
และการตลาดขนานไปกับเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2562