คณะผู้แทนภาครัฐเมืองซานเหมินเซียะ มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้แทนกรมฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนภาครัฐ
เมืองซานเหมินเซียะ มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือแนวทางในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองซานเหมินเซียะและประเทศไทย
ณ ห้องม่วงส่าหรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562