รับงบการเงินประจำปี 2561

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเยี่ยมและให้กำลังการทำงานแก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่รับงบการเงินประจำปี 2561 พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ
ที่เดินทางมายื่นงบการเงินฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 และห้องปฏิบัติการ DBD e-Filing
ชั้น 11 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562