การประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 ครั้งที่2/2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุุม ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562