Smart Restaurant Business Camp

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนากธุรกิจการค้า เป็นประธานนำคณะผู้ประกอบการที่อบรมหลักสูตร Smart Restaurant Business Camp ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศึกษาดูงาน และทำ Workshop ภายในงาน THAFEX-World of Food Asia 2019 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มตลาดและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต ตลาดและโอกาสการเปิดร้านอาหารในต่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องจูปีเตอร์ 4 อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562