การประชุมคณะกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ปี2562

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ OTOP Select ปี 2562  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562