การประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารที่สมัครเพื่อเข้ารับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน การประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านอาหาร
ที่สมัครเพื่อเข้ารับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะกรรมการตัดสินฯ เข้าร่วม
ณ ร้านอาหารเสน่ห์จันทน์ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562