การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายดุสิต อุชุพงศ์อมร
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562