การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง "ข้าราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานปราศจากทุจริต" ครั้งที่ 4/2562

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง "ข้าราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานปราศจากทุจริต" ครั้งที่ 4/2562
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้แก่ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของกรม โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 209 คน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562