ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งปลีกไทยให้เข้มแข็ง พร้อมแข่งขันและกระบวนการสร้างศักยภาพ