ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
และถวายพระพรชัยมงคลพระบรมวงศ์ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศ
เฉลิมพระนามาภิไธย และพระนาม ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน สวนจิตรลดา และพระราชวังศุโขทัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562