แนวทางในการยกระดับวิชาชีพบัญชีของไทย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อหารือแนวทางในการ
ยกระดับวิชาชีพบัญชีของไทย โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562