แนวทางการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ 7 หน่วยงานพันธมิตร
โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562