สัมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Digital Talent : พัฒนา SME เก่ง ด่าวเด่น ดิจิทัล" รุ่นที่ 1/2562

นางลลิดา  จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Digital Talent : พัฒนา SME เก่ง ด่าวเด่น ดิจิทัล" รุ่นที่ 1/2562 ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562