การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562