ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตสื่อองค์ความรู้การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ