ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการ
ผ้าไหมท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ภายใต้โครงการ
"ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว" จำนวน 100 ราย ณ ห้องฟีนิกซ์ 5 - 6 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยสาระสำคัญ คือ การยกระดับผู้ประกอบการผ้าไหมของไทย
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดขนานไปตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
ที่สำคัญของประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการผลิต เทคนิคเฉพาะ และอัตลักษณ์ผ้าไหมของ
แต่ละชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามทนทาน และสามารถขยายตลาดให้ครอบคลุม
ผู้บริโภคทุกกลุ่ม