ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 29 (2/2562) การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
กรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ถูกลงโทษพักใช้ใบอนุญาต 1 ปี ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562