ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ฯ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" โดยมีข้าราชการกรมฯ เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 ราย ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562