การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 (ครั้งที่2)

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 (ครั้งที่2) ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562