ประชุมโครงการโชวห่วยออนไลน์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ
การดำเนินโครงการ โชวห่วยออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562