ผู้รับหลักประกัน "การบังคับหลักประกันทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา ผู้รับหลักประกัน
 "การบังคับหลักประกันทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ" โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 257 คน
ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562