แถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ DBD Service X Startup

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ
DBD Service X Startup ภายใต้ชื่องาน "Service Platforms : Opportunities for Success แพลตฟอร์ม
สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ" โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562