ประชุมความคืบหน้าโครงการ GMS Thailand e-Commerce Corridor (GTeC)

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม"ความคืบหน้าโครงการ
GMS Thailand e-Commerce Corridor (GTeC) และความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านเถาเป่า และ
เมืองเถาเป่า" ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562