การประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3/2562)

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐาน
ธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3/2562)เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินและอนุมัติให้ได้รับหนังสือรับรอง
และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ณ ห้องม่วงสาหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่
10 กรกฎาคม 2562