ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai Select

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai Select ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562