2019 Thailand International Franchise BIZ Matchmaking

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม "2019 Thailand International
Franchise BIZ Matchmaking" พร้อมทั้งพบปะนักธุรกิจไต้หวัน และเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในงาน "Thailand Franchise Business Opportunity (TFBO),
14th edition" ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562