ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานประเด็นองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในประเด็นองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562