ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์  ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562