พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
มอบโล่แก่ 9 ธุรกิจ ที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม พร้อมเชิดชู 85 ธุรกิจ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2562 โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วม ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่
24 กรกฎาคม 2562